.              
.

Krankengymnastik                                                                    28,50 Euro
Manuelle Therapie                                                                     33,00 Euro
Massage                                                                                    20,00 Euro 

Visceral - Behandlung                                                               30,00 Euro

Cranio-Sacrale-Entspannung  (50 min.)                                    50,00 Euro

Elektro-Therapie                                                                         7,50 Euro
Laser-Therapie (innerhalb KG)                                                   15,00 Euro     
Stoßwellentherapie ( ca. 10 min. )                                            40,00 Euro

Fußreflexzonenmassage (45 min.)                                            45,00 Euro           

Manuelle Lymphdrainage                                                          33,00 Euro

Heiße Rolle  (8 min.)                                                                  15,00 Euro

K-Taping ( innerhalb KG)                                                        5-15,00 Euro

Moorpackung                                                                            17,50 Euro

Reflektorische Atemtherapie  (50 min.)                                     50,00 Euro                    

Bobath-Behandlung                                                                  37,50 Euro                             
Extension                                                                                   13,00 Euro